R+D pròpia

Nous productes i sistemes orientats a la industrialització

Us pot interessar

Transferència de tecnologia

Apliquem el coneixement derivat de la nostra recerca pròpia en projectes de R+D+i per a empreses.

Més info >

L’iMat ha definit com a àmbit de recerca pròpia la Industrialització del procés constructiu. Considerem que, en el cas de la construcció, el procés és industrialitzable quant compte: 1. amb components compatibles, 2. amb un sistema de muntatge unívoc i predefinit.

L’iMat, que s’interessa per tots els models d’Industrialització, desenvolupa com a base de la seva expertesa un model propi, basat en una nova manera de descomposar l’edifici en unitats funcionals.

Els nous productes i procediments que obtenim són el resultat de combinar la tecnologia dels materials amb tot allò que afecta el condicionament tèrmic i acústic, l’eficiència energètica, les energies renovables i l’impacte mediambiental.

Els components en estudi

Les línies d’investigació sobre components actualment en curs.

 


 


 


 


 


 


 


 

Projectes

Una mostra dels projectes més destacats en els que participa el Centre.

Enerbuilca
EnerBuiLCA

Propostes per a adequar les metodologies d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) a la problemàtica concreta dels edificis, les quals arrenquen sobre la base de les conclusions del projecte CICLOPE, amb la intenció de refinar-les aquesta vegada en un context supranacional i amb la vista posada en el nou estàndard “Life Cycle Zero Emission Buildings” (LC-ZEB). [+ info]

Hi participen: Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE, Espanya), Grupo de Investigación en Gestión Ambiental (GiGa - Escola Superior de Comerç Internacional, Espanya), CIDEMCO-Tecnalia (Espanya), iMat (Espanya), Instituto Andaluz de Tecnología (IAT, Espanya), Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV, Portugal), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (NLEG, Portugal), Centre de Ressources Technologiques NOBATEK (Francia). En qualitat d’associat: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC, CSIC, Espanya).

Projecte del Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), prioritat II (Medi ambient), expedient SOE2/P2/E367.

SUDOE
Connect-EU Materials
Connect-EU Materials

Creació d’una xarxa de centres especialitzats en materials avançats amb l’objectiu de redactar una agenda estratègica sobre recerca en materials i fer tasques de lobby a nivell europeu, en especial cara a la redacció del 8è Programa Marc. El projecte està liderat pel CTM i hi participen cinc sectors claus, cadascun amb un centre tecnològic que en fa de coordinador: biomedicina (UPC), aeronàutica (CTAE), ferrocarril (Railgrup), automoció (CTM), i construcció (iMat).

Finançat per: ACC1Ó, expedient XCEU10-1-0009.

ACC10
ECOHABITAT
ECOHABITAT

Establiment d’una xarxa de recerca sobre habitatge sostenible i cluster d’empreses del Sud Oest d’Europa interessades en la promoció de l’edificació sostenible en base als seus productes. S'estan identificat mètodes innovadors que estiguin en fase de desenvolupament en els laboratoris i els serveis d'R + D de les empreses, per dur a terme acostaments interdisciplinars i transnacionals per tal d'afavorir la seva maduració, incloent la posada en marxa d'operacions experimentals que validin les solucions amb més potencial.[+ info]

Participen: Communaute Urbaine du Grand Toulouse (França), Pôle de Recherche de l’Université de Toulouse (França), Féderation Sud Ouest des SCOP du Bâtiment (França), Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Espanya), iMat (Espanya), Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Espanya), Associació GAIA (Espanya), Câmara Municipal de Lisboa (Portugal), Faculdade de Arquitectura de Lisboa (Portugal), Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal)

Projecte del Programa de Cooperació Territorial de l'Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), expedient SOE2/ P2/F365.

SUDOE
CO2nstrucción
Projecte CO2nstrucción: tecnologia en edificació de baixa emissivitat en CO2

S’ha descompost un edifici fins als seus materials bàsics i a continuació, s’han quantificat les emissions de diòxid de carboni equivalent ocasionades durant la producció dels materials que intervenen en el edifici. Prèviament ha estat necessari conèixer el consum energètic associat al procés de fabricació dels materials emprats i, a partir del “mix” energètic, determinar las emissions de CO2 corresponents. La informació obtinguda es pretèn que sigui emprada tant per institucions públiques como per els professionals del sector de la construcció en el moment de plantejar mecanismes de reducció de l’impacte ambiental, i per a que sigui possible avaluar i certificar la sostenibilitat d’edificis nous i també del parc existent.

Subvencionat per: Ministerio de Vivienda

MVIV
Inviso
INVISO - Optimització de la producció d’habitatges: Industrialització, Eficiència i Sostenibilitat

El projecte INVISO és una iniciativa plurianual de treball cooperatiu sobre la producció industrialitzada d’habitatges, des de la redacció del projecte fins la finalització de l’obra, passant per la fabricació de sistemes i components, tant constructius com d’instal·lacions. L’iMat intervé en el subprojecte “Sistemes per a l’optimització del comportament eficient dels habitatges” en les següents tasques:

  • Mesura de l’atenuació acústica en façanes vegetals
  • Mesura del calor específic de substrats vegetals
  • Confecció de dades sobre CO2 i energia embeguda en fabricació de materials de construcció

Subvencionat per: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Inviso
Vitraso
VITRASO: Diagnosi experimental i predicció numèrica de VIes de TRAnsmissió del SOroll en edificació

Amb VITRASO es pretèn identificar les vies de transmissió de soroll i vibracions més perjudicials en un edifici construït, així com el posterior disseny i implementació en obra per a anul·lar aquests camins. Els resultats obtinguts mitjançant aquests mètodes es compararan amb les mesures experimentals realitzades i amb simulacions numèriques. A més, es podran avaluar les limitacions de la predicció segons la normativa UNEIX- ISO 12354.

Finançat per: ACC1Ó

ACC10
Cíclope
CÍCLOPE: Impacte ambiental dels edificis al llarg del seu cicle de vida en termes quantificables de consum energètic i emissions

CICLOPE és un projecte que desenvolupa una metodologia de quantificació d'impactes ambientals i econòmics per als edificis on es considera el seu Cicle de Vida complet, des de l'extracció de les matèries primeres per a la fabricació dels materials, fins a la seva deconstrucció. iMat lidera el subprojecte on s'aborda l'etapa de disseny de l'edifici estudiant possibles combinacions dels productes, i mesurant els impactes en les fases de posada en obra i fi de vida d'un edifici. Pretèn parametritzar les dades necessàries per a avaluar ambientalment un edifici, tant per a obra nova com per a rehabilitació.

Finançat per: Ministerio de Ciencia e Innovación i Cofinançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER

www.pseciclope.es

MICCIN - FEDER
Industrialització dels tancaments de façana
Industrialització dels tancaments de façana

Aquesta és una de les branques en que es ramifica el projecte d'Industrialització del Procés Constructiu. Està actualment centrada en els tancaments no portants de façana basats en formigó, a la cerca d'una solució tècnica completa i contrastada que permeti la seva inclusió en sec dintre d'un edifici. Els punts crítics de la recerca són la caracterització del formigó i el tema de l'obertura en el panell. S'espera trobar també punts de sortida per a una possible variant amb panells portants.

Finançat por: ACC1Ó

ACC10
Industrialització de l’estructura
Industrialització de l'estructura

Aquesta és una de les branques que es ramifica el projecte d'Industrialització del Procés Constructiu. S'està avançant en la creació d'un forjat i d'un plafó portant de façana que es combinin donant lloc a un sistema estructural complet per a edificacions de baixa alçària. Tant el plafó portant com el forjat es basaran en la tecnologia del formigó d'ultra alta resistència amb fibres, treballant de forma mixta amb perfils de xapa d'acer, permetent un muntatge en obra en sec.

Finançat por: ACC1Ó

ACC10
Industrialització del bloc tècnic
Industrialització del bloc tècnic

Aquesta és una de les branques que es ramifica el projecte d'Industrialització del Procés Constructiu. El bloc tècnic és un component prefabricat i industrialitzat la principal funció del qual és transportar verticalment el flux de subministrament de serveis i evacuació de residus en un edifici residencial. S'està treballant en la seva definició, prestant particular atenció als problemes d'accesibilitat interna i externa.

Finançat per: ACC1Ó

ACC10
PRODECO
Projectar i deconstruir: PRODECO

Aquest estudi permet conèixer com incideixen els diferents subsistemes de l’edifici en el residu que es genera tant en fase de posada en obra com en fase de deconstrucció. Després de la quantificació dels residus reals produïts en una mostra de casos reals, s’ha confeccionat una matriu amb la qual es poden escollir materials i solucions constructives atenent al tipus i volum de residu que provoquen. L’anàlisi ha contemplat els següents subsistemes: fonamentacions, pilars, forjats, façanes, envans, divisòries i cobertes.

Subvencionat per: Ministeri de Medi ambient (Exp: A435/2007/3-03.1)

Ministerio de Medio Ambiente