Prospectiva i Vigilància tecnològica

Conèixer el mercat per enfocar la recerca

Serveis

Àrees de treball en les quals l'iMat us pot ser útil:

Estudis d’oferta i demanda

  • Quantificació del ritme de producció dels diferents mercats de la construcció (habitatge, no residencial, enginyeria civil) i escenaris d’evolució futura.
  • Estudis de mercat centrats en un tipus específic de producte o en una determinada solució constructiva en la que conflueixin diferents alternatives.

Competitivitat dels productes

  • Anàlisi de productes o solucions constructives en funció del seu potencial de mercat: costos, disseny, posicionament competitiu, compliment normatiu.

Vigilància Tecnològica

  • Identificació i monitoreig de senyals dèbils. Serveis d’alerta temprana.
  • Local·lització de tecnologies emergents, susceptibles d’intervenir en nous productes o processos.
  • Detecció d’experts i xarxes de col·laboració tecnològica.
  • Anàlisi i seguiment de competidors actuals i potencials.
  • Serveis de documentació bibliogràfica, estats de l’art, patents.
  • Anàlisis bibliomètrics, mapes tecnològics.

La prospectiva és una eina complementària als serveis de recerca que us ofereix l’iMat amb la qual es pot obtenir un coneixement qualitatiu i quantitatiu del mercat que pot ser clau per a l’èxit d’un producte. La prospectiva ajuda a preveure de quina manera reaccionarà el mercat davant d’un producte nou, suggerint així la millor forma en què pot ser ajustat per a maximitzar els seus avantatges competitius des d’un punt de vista tècnic, legal, mediambiental i comercial. L’iMat us pot proporcionar des de l’anàlisi de les condicions generals del sector construcció i les seves perspectives futures, fins a anàlisis més aprofundides sobre la situació particular d’un determinat subsector del mercat espanyol, i el punt de contrast amb d’altres països de la Unió Europea.


Amb la Vigilància tecnològica podem quantificar tendències respecte a tecnologies emergents que poden afectar el mercat a mig termini o que, ja a curt termini, poden condicionar la direcció més convenient per a una determinada recerca o per a un producte en desenvolupament.

Projectes

Una mostra dels projectes més destacats en els que participa el Centre.

El mercat espanyol dels principals productes de construcció
El mercat espanyol dels principals productes de construcció

Aquest estudi aporta una visió de la dimensió i de l’estat actual del mercat de productes de la construcció a Espanya, estudiant vuit famílies de productes que acumulen entre totes pràcticament dos terços del total de la despesa en materials dins del pressupost d’execució: el formigó fresc, els productes d’acer, els prefabricats, els tancaments practicables (portes i finestres), el material elèctric, els tubs, la ceràmica de revestiment (rajoles) i la terra cuita. Per a cadascun d’ells s’ha fet un petit estudi de mercat que comptabilitza el seu valor, volum, principals tipus de productes i estructura competitiva.

Mercat àrids
El mercat català dels àrids: seguiment d’oferta i demanda i seguiment del desimpacte

Des de l’iMat s’està monitoritzant el mercat dels àrids naturals a Catalunya, des dels punts de vista simultanis de l’oferta i la demanda. Per part de l’oferta es van seguint els nivells de reserves i els nous recursos autoritzats. Per part de la demanda, s’observen els nivells de consum present i es fa una previsió sobre els futurs. El creuament d’oferta i demanda permet de detectar possibles disfuncions, si bé han disminuït molt des del canvi de cicle econòmic. En un mercat força menys tensionat, ha semblat un bon moment per abordar el impacte ambiental, que a aquest sector li afecta particularment, per la qual cosa s’està fent balanç del nivell d’adequacions i del de residus valoritzats.

combustibles alternatius per a la fabricació de ciment
Estat de l’art sobre combustibles alternatius per a la fabricació de ciment

Aproximació a l’estat actual sobre la recerca i el desenvolupament en el camp dels combustibles alternatius per a la producció de ciment. Prové d’una consulta a les principals fonts d’informació, de les quals s’han extret aquelles referències que poden ser d’interès per a la seva ampliació i posterior anàlisi.

Ventilació mecànica
El mercat espanyol de la ventilació mecànica residencial

S’ha elaborat una estimació del mercat espanyol de ventiladors per a usos residencials (en cambres de bany i en aparcaments soterranis), i s’ha complementant amb uns escenaris sobre com pot influir el nou Codi Tècnic en la dimensió i en la composició del mercat a mig termini.

fluix de l’aire dins les façanes ventilades
El mercat solar fotovoltaic espanyol: entorn comercial, normatiu i de recerca

Aquest informe descriu qui són els principals agents a Espanya en una sèrie d’àrees al voltant del mercat solar fotovoltaic: fabricants de cèl•lules solars, fabricants del maquinari elèctric/electrònic que gestiona la connexió a la xarxa, proveïdors de serveis en els àmbits d’enginyeria (càlcul, disseny, direcció de projecte), gestoria (permisos, subvencions, tràmits amb les elèctriques) i manteniment, institucions oficials, plataformes i lobbies, a més dels centres de recerca actius en temes fotovoltaics. Es relaciona també la legislació espanyola que afecta als sistemes fotovoltaics integrats a l’edifici (BIPV), amb atenció a la normativa d’àmbit autonòmic i municipal.

Consum d’armadura d’acer
Consum d’armadura d’acer segons la tipologia de lliurament a obra

S’ha proposat un model amb el qual poder realitzar estimacions sobre la mena de forma en la qual l’armadura corrugada per a formigó armat es lliura a l’obra, distingint tres situacions, de menys a més complexa: armadura en barra, armadura amb forma, armadura armada. Conforme el lliurament es fa més complex, s’allibera de càrrega de feina a les colles encarregades de l’estructura, traspassant aquesta tasca al subministrador. Aquest traspàs significa un major potencial de negoci, però a la vegada també l’assumpció de més responsabilitat.

Consum energètic
Índexs de consum de materials als diferents mercats de la construcció

S’han identificat, via l’anàlisi d’una mostra de pressupostos de projectes reals, com es distribueix el cost d’un projecte mitjà de construcció entre les diferents famílies de productes involucrats en edificació i en enginyeria civil. Atès que els comportaments de consum són diferents en cada mercat (residencial, no residencial, enginyeria civil) l’exercici s’ha fet per separat per a cadascun d’ells. Com a resultat final, és possible conèixer el pes específic en el pressupost d’una determinada família de productes (acer, ceràmica, pedra, asfalts… fins a 46 diferents) per a un determinat mercat o per al total del sector de la construcció.

Indicadors estadístics del mercat espanyol de la construcció
Indicadors estadístics del mercat espanyol de la construcció

Col·lecció de les darreres dades disponibles referents a l’activitat d’edificació de nova planta, residencial i no residencial, que pretén comprovar l’estat del sector edificació per separat a cadascuna de les 50 províncies. S’actualitzen cada trimestre.

El mercat espanyol del prefabricat
El mercat espanyol del prefabricat

Estudi de mercat centrat en l’heterogeni sector dels prefabricats de formigó, dins del qual s’ha treballat amb tres grans grups de productes: els dirigits a l’edificació no residencial (naus i edificis comercials), els d’obra civil (paviments, tubs i clavegueram) i els prefabricats d’ús preferent en edificació (blocs, teules, bigues de sostre). Per cada grup s’ha fet una quantificació dels consums (volum en milions €) i uns perfils de la demanda, la competència, la distribució, l’estructura de preus i els requisits normatius.

residus de la construcció a Catalunya
Prospectiva a mig termini del residus de la construcció a Catalunya i del seu reaprofitament

Aquest ha estat un exercici de pronòstic de l’activitat recuperadora de residus de la construcció i demolició a Catalunya durant els propers anys. Aquesta previsió l’afecten dues variables: una, la quantitat de residu generat pel sector construcció i dues, la quantitat de residu revaloritzat i revertit una altra vegada al sector. El mercat d’àrid reciclat és un mercat que amaga força potencial però, atesa la seva immaduresa, escapa als mecanismes habituals de modelització i previsió, per la qual cosa s’ha confeccionat una forquilla particularment ampla d’escenaris que engloben tant els objectius oficials com projeccions més conservadores basades en el comportament real del mercat dels darrers anys.

tall tècnic del formigó
El mercat generat a Espanya entorn del tall tècnic del formigó

Estudi de mercat dedicat al negoci de maquinària de tall tècnic del formigó, entès com el portat a terme amb equips tals com les perforadores de corona, les serres circulars de gran diàmetre per a tall de parets i forjats i les màquines de tall amb fil diamantat. Per a cadascuna de les categories anteriors s’ha identificat el volum de mercat, les quotes de les principals empreses, l’estructura de preus i dels canals de distribució, fortaleses, febleses i oportunitats.

Oferta mundial d’addicions per al ciment
Oferta mundial d’addicions per al ciment

La normativa europea autoritza a afegir al ciment una sèrie de materials anomenats addicions que, sense interferir sobre les seves prestacions, rebaixen la quantitat de clinker necessària per a la seva fabricació, cosa que redueix l’impacte ambiental. Partint d’aquest argument, és raonable assistir a un creixement global de la demanda d’addicions. Però satisfer aquesta demanda no és pas trivial, atès que només hi ha un nombre limitat de matèries acceptades per la normativa com a addicions, i que a més han de satisfer uns paràmetres de qualitat. L’estudi identifica fonts de subministrament d’adicions, prenent com a base les ofertes reals actuals als mercats de minerals i subproductes de tot el món.

Transport àrids
Enquesta sobre el transport d’àrids a Catalunya

Hi ha una consciència al sector dels àrids de què el transport és un dels capítols amb més pes específic dins els seu esquema empresarial, però fins al moment no hi ha hagut cap intent per comptabilitzar-lo. Es coneixen les xifres anuals de producció d’àrids, però no els moviments que pateixen fins a arribar als punts de consum efectiu. Com a primera aproximació s’ha plantejat un exercici de determinació de la distància mitjana de les comandes fetes a les explotacions d’àrids mitjançant una enquesta entre els membres del Gremi d’Àrids.

materials aïllants
Mercat espanyol de materials aïllants

Estudi de mercat centrat en el consum de materials aïllants al sector de construcció, del s’ha estimat la dimensió en volum (metres cúbics) i en valor (milions €). S’ha estimat també quina ha estat la demanda per part de l’habitatge, l’edificació no residencial i la rehabilitació, i com s’ha materialitzat en termes de consum de set famílies de productes que concorren al mercat. Per a les famílies que encapçalen el rànquing de consum s’ha distribuït percentualment el volum consumit en una matriu de doble entrada: per una part els elements constructius on es fa servir l’aïllant (coberta, façana per l’exterior, façana per l’interior, forjats i particions) i per l’altra el tipus de mercat al qual va dirigit (residencial, no residencial terciari, no residencial secundari, rehabilitació).

productes de climatització
Repercussió en el mercat espanyol de productes de climatització de la implementació de tres directives clau

En el període 2002-2006 la UE ha publicat tres importants directives relatives a energia que afecten l’edificació: l’EPBD relativa a eficiència als edificis, l’EuP relativa a productes consumidors d’energia i l’ESD de serveis energètics. Tot aquest cos legislatiu s’ha anat adaptant a cadascun dels països membres, amb un evident impacte sobre el mercat d’equips de climatització. Hi ha productes que s’han declarat no aptes, altres s’han fet obligatoris i altres que sota el nou prisma normatiu poden guanyar o perdre terreny al mercat. L’estudi descriu aquests canvis i els vectors d’evolució del mercat a curt i mig termini en els cinc grans països de la UE. L’iMat s’ha encarregat de l’anàlisi de la situació a Espanya.

Recerca de mercat prèvia al llançament d’una solució constructiva
Recerca de mercat prèvia al llançament d’una solució constructiva

L’iMat ha contribuït al projecte de desenvolupament d’un nou sistema d’envans, amb una recerca de mercat amb vessants quantitatius i qualitatius. Per la part quantitativa, s’ha estudiat el posicionament econòmic del nou sistema estudiant, en termes de temps i cost, con s’espera que es situï respecte a les altres solucions constructives alternatives que concorren sobre el seu mercat potencial. Per la part qualitativa, s’han organitzat unes sessions d’avaluació d’opinió en el qual s’ha mesurat les reaccions que aixeca el nou sistema en una mostra reduïda de professionals involucrats en la prescripció i execució.

Evolució de costos
Evolució de costos al mercat de la construcció a Espanya

S’han seleccionat una sèrie d’elements i de partides d’obra, i s’ha elaborat una evolució del seu cost en l’arc temporal 1990 – 2007. En aquesta anàlisi s’ha combinat, per una part, les sèries de costos del Ministerio de Fomento i les descomposicions de partides del Banc Bedec PR/PCT de l’ITeC. Per altra banda, s’han tingut en compte els canvis que la normativa ha experimentat al llarg del període, atès que sovint han tingut una influència en el cost de components estructurals o d’aïllament. Finalment, s’ha descomptat el efecte de la inflació per tal de que quedés a la vista l’evolució només atribuïble al fet de construir.