Observatori iMat de productes i tecnologies

Una selecció de novetats elaborada pel servei de Vigilància Tecnològica

Servei de Vigilància Tecnològica iMat

Les alertes que publiquem periòdicament en aquesta pàgina provenen de la tasca continua de Vigilància Tecnològica que porta a terme l’iMat per tal d’estar atent a les novetats que apareixen tant al mercat com al món de la recerca i que tenen una repercussió, real o potencial, sobre les àrees de treball del Centre: tecnologia dels materials, condicionament tèrmic i acústic, eficiència energètica, energies renovables i impacte mediambiental.

Voleu rebre al vostre email les noves alertes que anem afegint? Subscriviu-vos enviant un correu a vt@imat.cat

L’iMat també presta serveis de Vigilància Tecnològica a mida per a les empreses que vulguin mantenir-se al dia respecte a les novetats en el seu camp del mercat.

També podeu consultar què hi ha de nou en una selecció de fonts d'informació que hem seleccionat i organitzat mitjançant la plataforma Netvibes.

01/2012

Aïllament acústic

Monogràfic Batimat (II)

Aïllament acústic

Producte per a millorar l’aïllament al soroll aeri en envans en sec, consistent en una placa de guix laminat que duu adherida una membrana fonoaïllant. Aquesta membrana es fabrica per extrusió de cautxú granulat d’alta densitat amb un polímer, obtenint un perfil acanalat que augmenta la superfície exposada.

Més

Teules fotovoltaiques
Teules fotovoltaiques

Partint del motlle d’una teula ceràmica plana convencional, el fabricant ha obtingut una teula de vidre transparent en la massa de la qual ha encapsulat un element fotovoltaic. Permet alternar a voluntat teules convencionals i teules captadores en la mateixa coberta, sense alterar la seva estètica amb elements afegits.

Més

Encofrats mòbils
Encofrats mòbils

Fan servir uns puntals telescòpics accionats amb motors elèctrics per a aixecar la plataforma d’encofrat des d’una cota de 1 metre (on es pot treballar còmodament i sense riscos) fins a una cota de 2,80 m. El sistema és apte per a la mena de forjats habituals en habitatge i es pot emprar amb sotaponts i panells estàndard.

Més

12/2011

Façana de formigó amb fibres

Monogràfic Batimat

Façana de formigó amb fibres

Solució constructiva per a façanes que fa servir unes plaques que combinen una làmina de formigó de 7 mm amb un intradós de poliestirè. La làmina s’eixampla en el seu perímetre per a encaixar dintre d’uns perfils “H”. S’ofereix amb variades alternatives d’acabat, junts (a testa o vistes) i formats (fins a 60x135 cm)

Més

Blocs tècnics industrialitzats (1)
Blocs tècnics industrialitzats (1)

Un expositor alemany ofereix uns mòduls on integra les caixes de protecció i comandament de l’habitatge, juntament amb un termo elèctric, que arriben preconexionats a l’obra. Els mòduls formen una columna que es recolza al terra i arriba fins al fals sostre, i que es recobreix com un envà en sec qualsevol.

Més

Blocs tècnics industrialitzats (2)
Blocs tècnics industrialitzats (2)

Solució constructiva per a passos d’instal·lacions de calefacció que utilitza uns blocs per on circulen les extraccions de fum de la caldera i els tubs del circuit solar tèrmic. Els espais intersticials es poden emprar com a conducte d’admissió d’aire de l’exterior per a la combustió en la caldera.

Més

11/2011

Integració fotovoltaica
Integració fotovoltaica

Si es pretén fer servir la superfície envidrada de finestres i portes com a captador fotovoltaic és necessària una connexió elèctrica entre fulla i marc. Com a alternativa al cablejat tradicional, aquests contactes transmeten tant tensió com dades i es poden inserir en perfileries normalitzades de PVC i alumini.

Més

Panells prefabricats
Patents

Panells prefabricats per a façanes ventilades consistents en dues plaques de formigó unides per uns ancoratges que les mantenen separades. L’espai entre plaques conté aïllants tèrmics i barreres de vapor i funciona com espai de circulació d’aire i aigua.

Més

Rehabilitació de forjats
Rehabilitació de forjats

Plaques per intercalar entre el paviment i el forjat, per a situacions on interessi guanyar simultàniament aïllament al soroll d’impacte i rigidesa, com en forjats de biguetes de fusta. Estan formades de fibres de polièster aglomerades amb resina, i aconsegueixen millores de 10 a 11 dB.

Més

10/2011

Perfils de biocomposites
Perfils de biocomposites

Han aparegut en el mercat alemany uns perfils estructurals per a mobiliari i estands que, enlloc d’estar fets d’alumini, són de plàstic reforçat amb fibres de fusta. Es fabriquen per extrusió, aconseguint en un únic pas un perfil totalment acabat que no necessita més tractament a posteriori. La seva resistència a flexió pot arribar a duplicar la del polipropilè.

Més

Panells prefabricats
Patents

Panells prefabricats de formigó que se subministren amb un acabat de naturalesa sintètica, el qual s’ha unit a la massa de formigó durant el procés de fabricació mitjançant uns elements connectors.

Més

Finestres actives
Finestres actives

La finestra Hydro TEmotion té dues pells envidrades que tanquen una cambra d’aire del gruix del mur de façana. Aquesta amplària permet integrar funcionalitats tals com climatització, ventilació, il•luminació, protecció i captació solar. Cada finestra es connecta a un ordinador que dóna instruccions d’obertura i tancament de practicables, pujada i baixada de cortines, activació de ventiladors, etc.

Més

09/2011

Formigó tèrmicament millorat
Formigó tèrmicament millorat

Una empresa suïssa comercialitza un formigó estructural orientat a construir tancaments amb acabat vist. Per a millorar l’aïllament tèrmic es fa servir àrid a base de vidre cel·lular que no compromet ni la inèrcia tèrmica ni l’aspecte superficial.

Més

Formigó armat amb fibres
Patents

Mecanisme per a produir formigó armat amb fibres, capaç de dosificar de forma automàtica fibres de gran longitud. Inclou un dispositiu que talla la fibra i l’afegeix de manera controlada al flux de formigó a l’alçada del broc de sortida.

Més

Cargols amb indicador de tensió
Cargols amb indicador de tensió

Utilitzen unes volanderes que contenen silicona taronja, la qual es projecta cap a fora en el moment que el cargol arriba a la seva tensió òptima, simplificant tant el cargolat com el control de qualitat. La silicona es desprèn per si mateixa al cap d’uns dies.

Més

07/2011

Morter d'aerogel
Morter d'aerogel

Es troba en fase de proves un morter aïllant formulat amb aerogel i que es pot projectar amb maquinària convencional. Ofereix una conductivitat tèrmica de l’ordre de 0,03 W/mK i gràcies a la porositat del aerogel no forma barrera de vapor.

Més

Placa sandvitx de formigó
Patents

Placa sandvitx de formigó amb ànima aïllant en la qual les cares externes estan connectades estructuralment mitjançant una armadura ondada. D’aquesta manera s’aconsegueix més moment d’inèrcia amb un mínim pont tèrmic entre cares.

Més

Ventilació dinàmica
Ventilació dinàmica

Curull de ventilació que conté un ventilador que s’alimenta mitjançant una placa fotovoltaica situada en el mateix barret. El motor del ventilador és de corrent continu i la seva velocitat s’adapta al voltatge que és capaç de subministrar el captador a cada moment.

Més

06/2011

Estructura industrialitzada

Monogràfic Construmat

Estructura industrialitzada

El sistema Deltamix de Hormipresa va aconseguir el Premi Construmat de productes estructurals. Es tracta d’una solució prefabricada per a edificis multiplanta en la qual destaca la seva capacitat de cobrir llums de fins a 12 m amb forjats totalment plans sense jàsseres penjants, combinant una acurada estètica amb un muntatge molt eficient.

Més

Impermeabilització més respectuosa
Impermeabilització més respectuosa

El Premi Construmat de productes de revestiment va ser per a la làmina Derbipure de Derbigum. És una membrana impermeable que no està confeccionada amb derivats d’hidrocarburs ni de materials sintètics, sinó amb resines de fusta i residus d’olis vegetals. És 100% reciclable i s’instal·la amb adhesiu ecològic i aire calent.

Més

Formigó d'àrid alternatiu
Formigó d'àrid alternatiu

En la selecció de premis Construmat es va poder veure la tecnologia Conzen de Ciments Molins per a elaborar formigons en massa on es substitueix l’àrid fi per cendres procedents de la incineració de llots de depuradora. Es pot aplicar en paviments, on les seves prestacions superen a les dels formigons convencionals.

Més

05/2011

Rehabilitació tèrmica per l'exterior
Rehabilitació tèrmica per l'exterior

L’escuma de poliisocianurat PIR és una bona opció per al doblat de façanes per l’exterior perquè aconsegueix bones transmitàncies amb poc gruix. Malgrat això, el morter no s’adhereix adequadament a la seva superfície. Per a solucionar-ho, aquest producte li afegeix una cara externa de poliestirè elastificat sobre la qual aplicar el morter sense risc.

Més

Forjat industrialitzat
Patents

Forjat industrialitzat que combina bigues i taulers prefabricats amb la particularitat que la seva posada en obra és en sec, amb unions mitjançant espàrrecs roscats, i no requereix ni encofrats ni puntals. El conjunt resultant es comporta com una estructura bidireccional.

Més

Cablatge
Cablatge

Aquest cable incorpora a l’interior del conductor de protecció (terra) dues fibres òptiques. S’instal·la com qualsevol derivació individual, des de la centralització de comptadors fins al quadre de comandament i protecció de cada habitatge. Així, en una única operació es fa l’estesa simultània de la instal·lació d’energia i de telecomunicació.

Més

04/2011

Ciment lliure de carboni
Ciment lliure de carboni

Un nou lligant obté prestacions comparables a les del ciment Portland després de substituir el carbonat càlcic per silicat de magnesi, cosa que aporta avantatges mediambientals a dos nivells. Primer, allibera al lligant de carboni en la seva composició. Segon, la seva fabricació requereix una temperatura significativament menor que al cas del Portland, reduint energia i emissions.

Més

Panells de morter armat
Patents

Panells de morter armat de gruix comprès entre els 2 i els 7 cm i que poden col·locar-se amb fixacions ocultes gràcies a que previ a l’abocament del morter es disposen uns elements connectats amb l’armat de la placa i que incorporen una rosca femella que queda enrasada amb l’intradós del panell.

Més

Fotovoltaic transitable
Fotovoltaic transitable

Rajoles de ceràmica que incorporen un element captador fotovoltaic, sobre el qual s’hi pot trepitjar. Es plantegen com part d’una solució constructiva de paviment elevat per a cobertes planes, amb la qual s’aconsegueix alliberar l’espai que ocuparien en el terrat unes plaques fotovoltaiques convencionals.

Més

03/2011

Guix laminat i VOCs
Guix laminat i VOCs

Plaques de guix laminat que capturen els compostos orgànics volàtils de l’aire de les habitacions, tals como els formaldehids. El seu potencial de absorció no s’hi veu afectat si es recobreixen amb pintures de base aigua o amb papers transpirables, i la seva capacitat de captura dura 75 anys. La seva resistència a la humitat i a la formació de fongs es també superior a las de les plaques estàndard.

Més

Entramat
Patents

Aquests elements de tancament arriben a l’obra després d’haver ensamblat en fàbrica un entramat i una placa plana, tots dos en formigó. El contacte entre ells és mínim per a trencar el pont tèrmic. L’entramat permet comptar amb uns plànols de suport per a les fixacions mecàniques entre plaques i amb els forjats.

Més

Concrete Cloth
Concrete Cloth

És un teixit impregnat de ciment amb el qual es poden cobrir superfícies de geometria irregular. Una vegada en posició, s’hidrata amb aigua i endureix adoptant la forma amb la qual s’havia disposat. El resultat és una capa resistent i impermeable de gruix entre 5 i 13 mm amb la qual es poden reforçar gabions, tubs o construir canals de drenatge i paviments.

Més

02/2011

Formigó de fibres vegetals
Formigó de fibres vegetals

Les fibres que s’extreuen de la planta Miscanthus, una gramínia usada per a produir biocarburant, han donat bons resultats en combinació amb el formigó. Apunten cap a una alternativa al formigó cel·lular convencional, de menor petjada de CO2, amb densitats semblants (800 kg/m3) i resistències superiors (2,4 MPa).

Més

Panells bicapa formigó + aïllant
Patents

Panells bicapa formigó + aïllant que porten embeguts uns perfils de xapa plegada que acompleixen una doble funció: contribueixen a l'armat del propi panell i defineixen un espai de pas d’instal·lacions que es pot tancar cargolant damunt seu una placa de guix laminat o similar.

Més

Control solar
Control solar

ControLite són unes plaques de policarbonat cel·lular que incorporen en cadascuna de les cèl·les un element orientable que esmorteeix la llum i la radiació. Usat en claraboies, permet regular la transmissió lluminosa d’un màxim del 60% a un mínim del 6%.

Més

01/2011

Armadura de fibra de basalt
Armadura de fibra de basalt

Les armadures sintètiques es fabriquen amb polièster reforçat amb fibres de diferent naturalesa: vidre, carboni o aramida. Una alternativa més recent són les de fibra de basalt, la qual s’extreu per extrusió de roca fosa de tipus volcànic. Els rodons resultants tenen unes prestacions comparables o superiors als de fibra de vidre, i són notablement més barats que els de fibra de carboni.

Més

panells de niu d’abella
Patents

Els panells de niu d’abella són una solució força estesa per al reforç de composites i sandvitxos. Es proposa una variant basada en una estructura en zig-zag que pot ser emplenada amb resines o escumes, cosa que no és possible de fer amb les tradicionals cel.les hexagonals que no comuniquen entre si.

Més

Cendres volants i medi ambient
Cendres volants i medi ambient

Una de les addicions més populars per al ciment, les cendres volants procedents de centrals tèrmiques, es podrien veure afectades per una nova regulació nord-americana sobre residus de la combustió del carbó. Si se’ls acaba conferint l'estatus de “residu perillós” el sector construcció podria sofrir les conseqüències: des de sobrecostos derivats de la manipulació del producte fins a un rebuig per part dels prescriptors.

Més

12/2010

Curació interna del formigó
Curació interna del formigó

En els formigons d’alta resistència sovint costa que la curació es produeixi al mateix ritme que les contraccions químiques, ja que les rutes capil·lars tendeixen a obturar-se amb els productes de la hidratació del ciment. L’ús d’argiles expandides com a àrid aporta un avantatge: entre el 10 i 25% del seu pes és aigua, que durant la curació es traspassa a la massa del formigó.

Més

plaques aïllants que fan d’encofrat perdut
Patents

Sistema constructiu per a forjats basat en unes plaques aïllants que fan d’encofrat perdut, amb la particularitat que estan reforçades amb unes costelles de xapa que sobresurten per la cara inferior i sobre les quals es pot fixar un fals sostre

Més

Façanes vegetals
Façanes vegetals

Solució constructiva per a la construcció de superfícies vegetals en vertical que fa servir uns mòduls de 50x50 cm per a contenir el substrat i que van fixats sobre guies. Això permet fer la plantació en un viver i instal·lar els mòduls una vegada les plantes estan prou desenvolupades. Si cal reemplaçar algun mòdul en concret, es pot extreure individualment.

Més

11/2010

Maò amb cendra volant
Maò amb cendra volant

En Estats Units s’han posat al mercat uns maons ceràmics obtinguts a partir d’una barreja 60-40% d’argila i cendres volants. El resultat és un maó que, sense alterar les seves propietats mecàniques i higrotèrmiques, requereix molta menys energia per a la seva cocció, estalviant fins un 85% de CO2 en el procés de fabricació.

Més

Panells que permeten executar una façana
Patents

Panells que permeten executar una façana reproduint el principi de disseny de les façanes amb aïllament passant per l’exterior, però emprant un únic element industrialitzat que en una sola peça resol paret, aïllant i acabats, evitant ponts tèrmics.

Més

Forjats mixts semi industrialitzats
Forjats mixts semi industrialitzats

Les típiques plaques nervades que fan d’encofrat en els forjats mixts s’acostumen a muntar in situ, una per una. En canvi, aquest sistema permet preparar conjunts de plaques de fins a 85 m2 i pujar-los d’una peça fins la seva posició final a l’edifici, per a procedir allà al formigonat.

Més

10/2010

Escuma d'alumini en panells
Escuma d'alumini en panells

Un fabricant canadenc ofereix panells d’escuma estabilitzada d’alumini per a ús arquitectònic en exteriors i interiors. Permet escollir tres gruixos (13, 25 i 43 mm) i dues densitats: com més alta és la densitat, més petita és la mida de la cel.la de l’escuma i la placa es torna més pesant i rígida.

Més

Plaques estructurals mixtes
Patents

Plaques estructurals mixtes formigó-acer les cares externes del qual són de xapa d’acer plegada. Els plecs formen unes nervadures que resten embegudes en la massa del formigó funcionant alhora de connector i d’armadura.

Més

Formigó que s'autorrepara
Formigó que s'autorrepara

Un estudi experimental demostra que el formigó reforçat amb fibres de polietilè té propietats d’autoreparació, atès que els cristalls de carbonat càlcic que es formen en contacte amb l’aigua tendeixen a mantenir-se adherits a les fibres, si aquestes són prou fines i abundants com per a deixar poc espai entre elles.

Més

09/2010

Panell estructural 100% sintètic
Panell estructural 100% sintètic

Panells per a treballar a flexió en balconades, escales i rampes de composició enterament sintètica. Es tracta d’un composite de 32 mm de gruix format per un nucli de niu d’abella de poliuretà, envoltat per dues plaques de PRFV, la de la cara superior amb relleu antilliscant. Pesa només 11,5 kg/m2 i suporta 850 kg/m2 amb recolzaments cada metre.

Més

plaques fotovoltaiques
Patents

Sistema constructiu per a plaques fotovoltaiques en el qual es fan servir solucions inspirades en els murs cortina per a reduir al màxim la presència de perfils sobre la superfície exposada al sol.

Més

Arròs com a addició del ciment
Arròs com a addició del ciment

Fa temps que es coneix el potencial de la cendra de pela d’arròs com a addició per al ciment, però el seu ús xocava amb l’alt contingut en carbó que sovint té aquest tipus de producte. Aquest impediment desapareix ara amb un nou mètode que obté cendra amb menys del 0,3% de carbó, amb la qual cosa el clinker pot admetre fins a un 20% d’aquestes addicions.

Més

07/2010

Forjat reticular de formigó amb fibres
Forjat reticular de formigó amb fibres

Un estudi experimental ha demostrat la possibilitat de construir forjats reticulars on la cara superior té només 30 mm de gruix i els nervis, 50 mm. Es fabriquen amb formigó amb microfibres i aconsegueixen un pes propi entre un 50 i un 70% menor que el d’un forjat convencional de la mateixa resistència.

Més

Bloc de formigó per a construir parets i murs
Patents

Bloc de formigó per a construir parets i murs que ofereixin un obstacle mínim a la circulació d’aire. La seva secció força un flux oblic d’aire que disminueix la càrrega de vent sobre el parament, sense comprometre ni la privacitat ni l’entrada d’aigua de pluja.

Més

Armadura anular per a formigó
Armadura anular per a formigó

Es tracta d’un concepte alternatiu a las gàbies d’armadura construïdes amb barres corrugades lligades entre sí, en el qual es fa servir un filferro continu amb el que es “teixeixen” estructures espacials como si es tractés de molles, hèlixs o cadenes tridimensionals.

Més

06/2010

Dearsun
Projecte Dearsun

El CSTB està explorant la possibilitat de fer servir l’energia solar tèrmica per a produir i emmagatzemar calor a temperatures de fins a de 150°C. Treballar a aquestes temperatures suposaria un salt d’escala en rendiment tan gran que podria fer realitat l’edifici calefactat exclusivament amb energia solar durant la major part de l’any.

Més

Terraradiant
Patents

Solució constructiva per a soleres en la qual s’utilitzen unes plataformes de plàstic per a aixecar el nivell del paviment. Les plataformes incorporen aïllament tèrmic i un relleu que permet instal.lar un circuit de tubs de sòl radiant.

Més

Cortina
Control solar

Teixit per a proteccions solars que ofereix un factor de reflexió del 69%, amb el qual minimitzar el guany tèrmic a través de les finestres. Utilitza una fibra de polièster en la qual s’ha adherit mitjançant un procés de buit un recobriment d’alumini de gruix microscòpic. Aquesta capa no altera ni l’aparença tèxtil del producte ni la seva transparència.

Més

05/2010

Finestra activa
Mur cortina actiu

Envidrament per a mur cortina de doble vidre separat per una cambra, en la qual se substitueix l’aire per aigua. Aquesta aigua es fa circular per un circuit que transfereix l’energia tèrmica capturada per efecte de la incidència del sol sobre el vidre, reduint la demanda tèrmica de l’edifici. Si a més s’afegeix a l’aigua un fluït adequat, es pot alterar a voluntat la transparència de la façana.

Més

Panell sandvitx
Patents

Panell sandvitx de façana basat en el disseny típic del nucli aïllant envoltat per dues capes de formigó, però amb la particularitat que incorpora una connexió estructural amb fibra de carboni entre la placa interior i l'exterior per a millorar el comportament mecànic del panell.

Més

Protecció elèctrica antiaus
Protecció elèctrica antiaus

Sistema per al control d’aus basat en unes bandes electrificades muntades sobre un suport flexible i adhesiu, amb el que s’aconsegueix una instal.lació de mínim impacte, apta per a superfícies irregulars com les de les teules. Pot ser alimentat mitjançant un captador fotovoltaic.

Més

04/2010

Premi Intersolar al producte fotovoltaic
Premi Intersolar al producte fotovoltaic

L’optimizador d’energia SolarMagic ajuda a reduir la pèrdua d’energia provocada per l’ombreig parcial i temporal de sistemes fotovoltaics que causen núvols, arbres o edificis contigus. Aquest dispositiu facilita que individualment cadascun dels panells produeixi al màxim de la seva capacitat sense que els influeixi els panells veïns que puguin estar a l’ombra.

Més

Sistema per a empalmar armadures de polímer reforçat
Patents

Sistema per a empalmar armadures de polímer reforçat amb fibres on s’utilitza una beina polimèric dins la qual s’insereixen els rodons i s’omple després d’adhesiu, l’expansió radial del qual queda continguda per la beina. Això permet que l’armat estigui completament desproveït de materials metàl•lics, susceptibles de corrosió.

Més

Tecnologia alternativa per a l’aigua calenta sanitària
Tecnologia alternativa per a l’aigua calenta sanitària

Escalfadors elèctrics d’aigua que no fan servir resistències; en el seu lloc, escalfen l’aigua indirectament amb un tub del quars recobert amb un material semiconductor. Aquesta metodologia prevé els dipòsits calcaris. Com que es tracta d’escalfadors instantanis, només escalfen l’aigua que es consumeix, sense perdre energia mantenint la temperatura d’un dipòsit d’acumulació.

Més

03/2010

Panells lleugers de formigó
Panells lleugers de formigó

Aquestes plaques parteixen del concepte sandvitx i el redueixen a la seva mínima expressió de gruix gràcies a l'ús de formigó sintètic, amb el qual s’aconsegueix encapsular un ànima d’escuma de poliestirè sense que el conjunt sobrepassi els 50 mm de cantell total.

Més

Sistema de prefabricació d’estructures de pilars i jàsseres
Patents

Sistema de prefabricació d’estructures de pilars i jàsseres basat en el principi d’estructura mixta acer + formigó armat. Els elements tenen un nucli format per perfils d’acer sobre el qual en fàbrica s’afegeix formigó armat a manera de beina. En els nusos el nucli queda a la vista, possibilitant el cargolat dels elements en obra.

Més

Cartró-guix fet de paper 100%
Cartró-guix fet de paper 100%

La UPC ha desenvolupat un procés biotecnològic que produeix un material assimilable al guix laminat a partir dels residus cel•lulòsics que es generen en el procés de reciclatge del paper. El nou producte no és un aglomerat, sinó un material compacte, modelable, ignífug i impermeable.

Més

02/2010

Prefabricats i inèrcia tèrmica
Prefabricats i inèrcia tèrmica

Un fabricant suís proposa utilitzar elements prefabricats de formigó d’una certa massa tals com murs de contenció, com a elements d’intercanvi i d’acumulació tèrmica. Les peces s’obtenen afegint un circuit hidràulic abans del formigonat a fàbrica.

Més

parets de càrrega
Patents

Sistema constructiu amb el qual s’aconsegueixen parets de càrrega amb el mateix principi que el de les particions de guix laminat, fent servir muntants de major resistència. Es complementa amb uns forjats mixts de bigues de perfils i formigó abocat in situ sobre plaques col·laborants.

Més

Integració solar a coberta
Integració solar a coberta

Aquest nou sistema aprofita les juntes típiques de la solució constructiva de plaques amb junta alçada i agatillada, per a recolzar al seu damunt les plaques captadores solars, evitant l’ús de suports auxiliars i sense comprometre l’estanquitat.

Més

01/2010

Ventilació mecànica eficient
Ventilació mecànica eficient

La ventilació mecànica no s’acostuma a identificar com una font de despesa energètica massa significativa als edificis, però degudament gestionada pot aportar un estalvi significatiu. Un estudi recent desenvolupa el concepte de Ventilació Controlada per la Demanda i exposa la seva aplicabilitat i beneficis potencials.

Més

Blocs portants-aïllants
Blocs portants-aïllants

Aquests blocs són de formigó alleugerit amb argila expandida i arriben a l’obra amb els espais entre envanets reblerts amb poliestirè expandit. Els desenvolupadors afirmen haver aconseguit un valor U de transmissió tèrmica de 0,15 W/m2.K amb una mínima afectació de ponts tèrmics.

Més

Sensor per a embeure en el formigó
Patents

Sensor per a embeure en el formigó i monitoritzar el seu estat. És un dispositiu de baix cost per a mesurar paràmetres tals com contingut d'aigua, temperatura, pH o concentració d'ions, que s'acciona i s'interroga usant energia transmesa per radiofreqüència a distància i retorna un senyal d'identificació únic per a correlacionar la lectura amb la posició del sensor.

Més

12/2009

Aprofitament solar
Aprofitament solar

Batimat acaba de premiar a Systaic per un sistema que combina una instal•lació fotovoltaica amb un recuperador de calor que aprofita l’energia tèrmica a l’entorn de les plaques solars i la recondueix cap a una bomba de calor, on es transfereix al sistema de climatització i/o aigua calenta sanitària de l’edifici.

Més

Panell estructural
Patents

Panell estructural que utilitza el concepte dels forjats “deck” on treballen junts una placa d’acer i una capa de compressió de formigó. El panell s’obté a partir d’una placa metàl•lica en la qual s’estampen unes nervadures o cassetons i sobre la qual s’aboca formigó en fàbrica.

Més

Àrid reciclat en prefabricats
Àrid reciclat en prefabricats

Un estudi espanyol ha experimentat amb cinc dosificacions diferents combinant àrid natural amb reciclat, i ha trobat que algunes d’elles fins i tot superen la resistència a compressió i el mòdul d’elasticitat de la referència fabricada només amb àrid natural.

Més

11/2009

Protecció passiva al foc
Protecció passiva al foc

Investigadors australians han desenvolupat una gamma de recobriments ignífugs anomenada HIPS (Hybrid Inorganic Polymer System) que es pot aplicar sobre acer, maó i fusta. S’apliquen i es comporten com les resines fenòliques, però com estan formulats amb geopolímers inorgànics similars a la ceràmica, aconsegueixen resistir temperatures fins a 1000ºC

Més

Blocs de morter per a murs
Patents

Blocs de morter per a murs amb una geometria que afavoreix la trava de cada filada amb la superior i la inferior, i de cada bloc amb el contigu. La trava entre blocs es confia a una unió tipus cua d’oreneta; la trava entre filades, a uns ressalts que encaixen amb els buits dels blocs superiors i inferiors. La paret es pot aixecar en sec i emplenar-se de formigó.

Més

Transmissió acústica
Transmissió acústica

Hi ha la percepció que un edifici d’estructura metàl•lica ha de ser més sorollós que un de formigó o maó. Un estudi conclou que, en igualtat de condicions, l’opció estructural –acer, formigó o parets de càrrega– no és el principal factor d’influència en la consecució dels nivells d’aïllament acústic que es persegueixen.

Més

10/2009

Protecció del formigó
Protecció del formigó

Els mètodes tradicionals de prevenir l’atac químic en el formigó es basen a alterar la mida i densitat dels seus porus. El NIST està experimentant amb un nou enfocament, fent servir additius que augmenten la viscositat del formigó a escala micro, amb el que dificulten la penetració dels ions de clor i sofre responsables de moltes patologies.

Més

Membranes d’asfalt modificat amb cautxú
Patents

Membranes d’asfalt modificat amb cautxú per a la protecció i la rehabilitació de forjats murs de contenció. L’asfalt emprat té propietats de fluïdesa en fred que li permetin omplir petites esquerdes que es produeixin al formigó.

Més

Membranes d’asfalt modificat amb cautxú
Optimitzar la calefacció

L’estratificació de l’aire als edificis calefactats on hi ha espais de certa alçada provoca que l’aire de la part superior estigui entre 10 i 15º més calent que a la base. L’ús de ventiladors de sostre de gran diàmetre i baixa velocitat permet reaprofitar l’energía tèrmica dels estrats superiors, sense crear corrents que interfereixin amb el confort dels ocupants.

Més

09/2009

Placa de forjat amb pas d’instal·lacions
Placa de forjat amb pas d’instal·lacions

En Àustria s'ha desenvolupat una placa prefabricada de forjat que estalvia la construcció de falsos sostres i/o paviments sobrealçats, ja que la seva geometria permet la circulació de conductes a través seu, sense que això comprometi la seva capacitat resistent. La llosa es tanca amb plaques de paviment tècnic que fan possible l’accés als conductes des de dalt.

Més

Fonoabsorció amb alumini
Fonoabsorció amb alumini

Les escumes d’alumini fabricades mitjançant la tècnica pulvimetal•lúrgica tenen una aplicació prometedora com a absorbents acústics per a construcció. Els seus coeficients d’absorció són comparables als de les escumes sintètiques, amb avantatges afegits de nul·la toxicitat, òptima reacció al foc i resistència mecànica.

Més

Malla de material sintètic amb relleu
Patents

Malla de material sintètic amb relleu, dissenyada per a ser intercalada entre plaques d’envà i formar entre elles una petita cambra amb funció drenant, prevenint així la penetració d’aigua en tancaments de façana.

Més

07/2009

Vitrificat d’armadures
Vitrificat d’armadures

Nou tractament anticorrosiu per a armadures que suposa un avanç respecte la galvanització i els recobriments de polímers. Es tracta d’un tractament de base vidre i argila, que s’aplica sobre els rodons i s’escalfa a 760 ºC per a quedar perfectament adherit a l’acer. Incrementa la resistència a la corrosió per humitat i sals, i no compromet l’adherència amb el formigó.

Més

Geomalla per a reforçament
Patents

Geomalla per a reforçament de terrenys basada en una sèrie de bandes de material polimèric que formen una retícula tridimensional de cel·les dintre de les quals queda retinguda la terra, però que no impedeixen la circulació de l'aigua. Les cel·les es poden reforçar mitjançant la inserció de rodons.

Més

Alleugeridor reciclat
Alleugeridor reciclat

Una empresa polonesa ha desenvolupat un mètode per a combinar perles de poliestirè amb diferents residus de plàstics i goma, obtenint un aïllant amorf lleuger en el qual la fracció reciclada pot arribar al 30%. El producte conserva un pH neutre per a poder barrejar-lo amb ciment i aconseguir morters i formigons de baix pes propi i propietats aïllants.

Més

06/2009

Formigó que s'autorrepara
Formigó que s'autorrepara

La Universitat de Michigan ha desenvolupat un formigó que es repara per l'acció de l'aigua de la pluja o del CO2 de l'aire. Formulat amb fibres, la seva excepcional flexibilitat ho fa menys propens a l’esquerdament i permet minimitzar les armadures de repartiment.

Més

Panell de façana
Patents

Panell de façana en el qual l’ànima aïllant no és un bloc massís, sinó un element en zig-zag que forma uns buits que recorren el panell de dalt a baix. Aquests espais es poden usar per a abocar-hi formigó i massissar el panell i/o com a pas d’instal•lacions.

Més

El paper com a addició del ciment
El paper com a addició del ciment

El paper és un producte altament reciclable però que no escapa que en el reciclat es generin pòsits i sediments que es converteixen en un residu compromès. Un equip portuguès ha fet servir aquests residus com addicions en la fabricació de ciment. Els resultats han estat positius, al no alterar ni les propietats mecàniques ni les emissions.

Més

05/2009

Panells a partir de pneumàtics
Panells a partir de pneumàtics

Una empresa alemanya ha desenvolupat una tecnologia per a construir panells portants fent servir cautxú de pneumàtics usats en la seva composició. Obté un producte resistent als esforços i a les deformacions que pot emprar-se per a encofrats i proteccions, entre d’altres aplicacions.

peces de formigó prefabricat
Patents

Sistema de construcció d’edificis amb peces de formigó prefabricat que formen parets portants e incorporen unes mènsules on recolzar més tard les plaques de forjat sense haver d’encofrar ni apuntalar.

Més

Sense fils i sense bateries
Sense fils i sense bateries

Tecnologia de sensor sense fils que detecta comandaments de control o dades de mesura sense necessitat de bateries o fonts d'alimentació externes. Aquests dispositius generen la seva pròpia energia a partir de l'ambient, suficient per a transmetre senyals inalàmbriques de radio fins una distància de 300 metres.

Més

04/2009

Electricitat a partir de la pluja
Electricitat a partir de la pluja

Científics francesos han desenvolupat un sistema que recupera l’energia generada per la vibració de la caiguda de la pluja sobre una estructura de materials piezoelèctrics. El sistema funciona per a un diàmetre de gotes situat en un rang de 1 a 5 mm.

Més

Fixació mecànica
Patents

Fixació mecànica per a formigó específica per a situacions en les quals l’element a fixar obliga a perforar just a sobre d’una armadura. Aquesta peça permet desplaçar el forat a una certa distància de l’armadura sense que això afecti a la posició final dels rodons on s’hi roscarà l’element a fixar.

Més

Control solar
Control solar

Els vidres de baixa emissivitat a base de recobriments metàl•lics fins que els confereixen selectivitat espectral han estat en el mercat des dels anys vuitanta. Però si els primers contaven amb una única capa de metall i òxid, ara es treballa fins amb tres capes, gràcies a les quals aquests vidres s’acosten al que es considera que és el límit del ràtio llum/aportació tèrmica.

Més

03/2009

Formigó i CO2
Formigó i CO2

Un experiment ha mesurat la capacitat d’absorció de CO2 d’un formigó molt porós en el qual els àrids han estat reemplaçats per olivina, un silicat de ferro i magnesi relativament abundant identificable pel seu color verd intens. Aquesta barreja sembla capaç d’absorbir, en el curs de la seva vida, la quantitat de CO2 emesa en la seva producció multiplicada per deu.

Més

Peces de morter
Patents

Peces de morter amb les quals construir un paviment foradat sobre el qual plantar gespa, amb la particularitat que la geometria de la peça permet disposar sota la capa vegetal una xarxa de tubs de drenatge, els quals queden fixats per les pròpies rajoles.

Més

Biocomposites
Biocomposites

Els biocomposites són materials lleugers, resistents i reciclables obtinguts amb plàstics derivats de la soia, el sucre o la pasta de paper, armats amb fibres naturals com les del cotó, jute, hibiscus o cànem. La Universitat de Michigan s’està plantejant el seu ús en solucions de façana portants, que a més siguin transparents o translúcides.

Més

02/2009

Impermeabilització del formigó
Impermeabilització del formigó

S’està estudiant fer servir certes sals com a segellants per al formigó, aprofitant que quan estan mullades s’expandeixen i taponen els porus, i que quan s’assequen es retreuen i permeten l’evaporació de la humitat. Entre les sals provades, va donar molt bon resultat l’acetat de sodi, un producte barat i sense riscos per a la salut, com prova el fet que s’afegeixi a les patates xip.

Més

Làmina enrotllable
Patents

Làmina enrotllable per a desplegar sobre una coberta i que incorpora simultàniament elements de captació solar fotovoltaica i solar tèrmica. Combina una làmina fotovoltaica flexible sota la qual se situa un circuit de tubs per on circula el líquid primari de generació d’aigua calenta sanitària.

Més

Alternatives al ciment
Alternatives al ciment

El C-Fix, conegut també com “formigó de carbó”, és un lligant termoplàstic desenvolupat per Shell i la Universitat de Delft que s’està testant actualment com reemplaçament del ciment en la producció de formigó. C-Fix es produeix a partir d’un residu del procés del refinament del petroli i emet considerablement menys diòxid de carboni que el ciment Portland convencional

Més

01/2009

aïllant tèrmic a partir de grans de cereal
Aïllament

Un institut alemany ha desenvolupat una tecnologia per a obtenir un material aïllant tèrmic a partir de grans de cereal combinats amb additius minerals. Han aconseguit un producte resistent al podriment, als insectes i als rosegadors, que es pot usar com a reblert amorf sense generar pols ni substàncies irritants per als ocupants de l’edifici.

Més

blocs de formigó que es col·loquen completament en sec
Patents

S’ha atorgat una patent per a un sistema de fàbrica de blocs de formigó que es col·loquen completament en sec. En comptes de morter es fan servir unes fixacions cargolades que uneixen cada bloc amb el de la filada inferior, i amb els contigus de la mateixa filada.

Més

Atenció al cicle de l'aigua
Atenció al cicle de l'aigua

La pluja que en comptes de filtrar-se pel terreny cau sobre superfícies pavimentades impermeables provoca erosió i contaminació ja que arrossega amb ella substàncies contaminants. El formigó permeable no obstaculitza l’emplenament dels aqüífers subterranis al permetre la filtració, alhora que contribueix a detenir les aigües torrencials.

Més

12/2008

Acousvibra
Acústica

En el marc del projecte europeu Acousvibra s'ha desenvolupat un nou mètode de predicció de les prestacions acústiques de les divisòries de plaques de guix laminat, el qual és capaç d’avaluar ja no només l'efecte del material absorbent de reblert de l'envà, sinó també el pont acústic que es produeix a través dels perfils metàl·lics que fan de bastidor a l'envà.

Més

Aglomerants alternatius
Aglomerants alternatius

El projecte Sandplast ha demostrat que és possible fabricar un formigó en el qual se substitueix el ciment per un aglomerant provinent de residus polimèrics termoplàstics. El formigó resultant té una absorció d’aigua molt baixa. Els prefabricats són el camp d’aplicació on s’hi pot trobar un potencial més gran.

Més

cèrcols fabricats per emmotllament
Patents

Com a substitut dels estreps d'armadura fets amb filferro o amb rodons doblegats, es proposa usar uns cèrcols fabricats per emmotllament que tenen l'avantatge de ser tancats i comportar-se de manera més contínua, sense concentrar tensions. Es poden fabricar tant en acer convencional com d'alta resistència o en plàstic reforçat, si interessa reduir el pes propi.

Més

11/2008

formigó amb fibres
En desenvolupament

Hi ha dues opcions per a obtenir formigó amb fibres: usar fibres sintètiques o fibres metàl·liques. Però també hi ha una tercera via consistent en una barreja d’ambdues. El producte que resulta demostra alta resistència i ductilitat, amb menys tendència a esquerdar-se que si solament estigués reforçat amb filament d’acer.

Més

Sistema per a ajustar una finestra
Patents

Sistema per a ajustar una finestra o una porta als brancals, el qual consisteix en un element de suport per a fixar a l’obra, un element d’alineació lliscable unit a l’anterior mitjançant un eix roscat. Fent girar aquest eix roscat, el moviment rotatori es converteix en moviment linear de l’element d’alineació, desplaçant la finestra o porta a la seva posició exacta.

Més

Nanosolar PowerSheet
Producte premiat

Popular Science ha atorgat el premi “Innovació de l’Any” a Nanosolar PowerSheet, una làmina fotovoltaica flexible que substitueix el silici per altre mena de semiconductors que aconsegueixen rebaixar un 90% el cost de producció. Del gruix d’una cartolina, es pot enrotllar i tallar a qualsevol mida.

Més

10/2008

captadors tèrmics
En desenvolupament

Fer servir les superfícies asfaltades d'aparcaments i carreteres com captadors tèrmics no és una idea nova, però els darrers experiments del Worcester Polytechnic Institute donen un pas endavant per a optimitzar el rendiment del sistema. S'està experimentant amb diferents fondàries per al circuit hidràulic i amb diferents composicions de la mescla bituminosa.

Més

jàsseres pretesades
Patents

Sistema constructiu a base de peces de formigó prefabricat. Utilitza unes jàsseres pretesades que es encaixen amb les columnes de tal manera que es pot inserir una armadura de postensió en cada nivell del forjat. Les plaques de forjat es van dipositant sobre les jàsseres i finalment també es postensen a la resta d'elements aconseguint una estructura monolítica.

Més

jàsseres pretesades
Menys certificats, més ética

LEED és un procediement nord-americà que certifica la sostenibilitat dels edificis, el qual darrerament està provocant un corrent crític que argumenta que és possible falsejar-lo i que acaba sent usat més com un argument d'imatge per a les empreses que el tramiten. Denuncien l’actitut d'anar a obtenir els màxims punts possibles en el checklist, independentment de la seva autèntica efectivitat mediambiental.

Més

09/2008

col·lector solar InSpire
Solució constructiva

El col·lector solar InSpire és un sistema de panells metàl•lics per a façana que recull i distribueix l’aire exterior escalfat pel sol. Es munta una placa metàl•lica perforada a uns centímetres de distància de la paret externa de l’edifici, on és escalfada per la llum del sol. Mitjançant uns ventiladors es pot conduir l’aire calent cap a l’interior de l’edifici en hivern, o expulsar-lo a l’exterior a l’estiu.

Més

Armadura per a pilars
Patents

Armadura per a pilars que es basa en el principi de substituir el conjunt d’estreps rectangulars que es distribueixen al llarg de l’armadura, per un únic estrep que consisteix en un rodó continu, enrotllat helicoïdalment com una molla, al qual s’hi van lligant o soldant els rodons de l’armadura principal.

Més

panell de 2,5 cm de gruix amb característiques aïllants
En desenvolupament

S’aboca en un motlle una barreja d’aigua, partícules minerals, midó i aigua oxigenada i se li injecten cèl•lules vives de fongs. En un ambient fosc, comencen a brostar milers de filaments cel•lulars semblants a arrels. Deu dies més tard, s’asseca per a detenir el creixement dels fongs i s'obté un panell de 2,5 cm de gruix amb característiques aïllants comparables a les dels aïllants tradicionals.

Més

07/2008

prefabricats Carboncast
Idea guanyadora

Els prefabricats Carboncast fan servir una malla de fibra de carboni recoberta amb epoxi com a armadura secundària i de repartiment de tallant. Aquesta armadura no pateix corrosió i té una resistència a la tracció quatre vegades superior a la de l’acer. Conseqüentment, els panells prefabricats poden ser més lleugers i amb menys cantell.

Més

Brida doble per a lligar armadures
Patents

Brida doble per a lligar armadures de formigó, com a alternativa al lligat amb filferro. La peça es col•loca als punts de creuament dels rodons i compta amb una parella de brides articulades 360º per tal de subjectar simultàniament dos rodons que es creuin formant qualsevol mena d’angle.

Més

Siropulse
Instrumentació

Siropulse és un radar d’alta resolució que emet polsos electromagnètics d’alta freqüència amb els quals es detecten els ecos produïts pels diferents materials que pugui haver en un forjat o en un tancament. Mitjançant un programari d’anàlisi es genera una imatge tridimensional en la qual se situen armadures, canonades i buits, fins i tot els de petita mida.

Més

06/2008

conduccions d'instal•lacions sota el paviment
Patents

Sistema per a conduccions d'instal•lacions sota el paviment que fa servir unes plaques en la part inferior de les quals hi ha una sèrie de rebaixos que permeten passar una canonada sense que quedi aixafada pel paviment. El resultat és una retícula perpendicular de passos pels quals es pot tendir un tub, com alternativa de menys gruix a un terra tècnic aixecat convencional.

Més

Sistema de coberta vegetal
Nous productes

Sistema de coberta vegetal que es construeix amb unes safates plàstiques a manera de parterres que eviten que la terra estigui en contacte amb la capa impermeable i que es poden traslladar per a facilitar el manteniment o simplement per a canviar l'aspecte de la coberta. Poden arribar a l'obra amb la capa vegetal ja consolidada, criada prèviament en un viver.

Més

forjats mixts a base de cargolar les jàsseres metàl•liques
Idea guanyadora

El jurat del Lifecycle Building Challenge 2007 ha premiat una proposta al voltant del concepte de construir forjats mixts a base de cargolar les jàsseres metàl•liques a unes plaques de formigó prefabricades. El resultat és un sistema constructiu completament en sec, que permet tant la reutilització dels elements com la seva fàcil separació en el moment de la deconstrucció.

Més

05/2008

armadures MMFX 2
Nous productes

Les armadures MMFX 2 estan fetes d'un acer especial la composició del qual redueix al mínim la formació de cèl•lules microgalvàniques, les quals contribueixen significativament en els processos de corrosió. Aquests rodons són altament resistents a la corrosió amb iguals prestacions, o en molts casos superiors, a les de l'acer al carboni convencional en termes mecànics, de duresa, fragilitat, ductilitat i treballabilitat.

Més

ceràmica fonoabsorbent porosa
Patents

Formulació per a aconseguir una ceràmica fonoabsorbent porosa apta per a fabricar maons i rajoles amb propietats d'absorció acústica. Incorpora perlita, cendres volants i lligants inorgànics. El resultat és un producte molt lleuger, amb un pes específic entre 0,5 i 1,0.

Més

Formigó virtual
Formigó virtual

L'institut NIST ha desenvolupat un programari de simulació que reprodueix els components del formigó amb la seva autèntica geometria 3D, un avanç considerable respecte als simuladors anteriors que els assimilaven a esferes. Simula un rang molt ampli de mides d'àrid, des de 75 micres fins a graves, per a resultats més precisos en estudis de reologia, enduriment i cinètica de la hidratació.

Més

04/2008

urinari Cube 3 Ultra
Nous productes

El mecanisme de descàrrega de l’urinari Cube 3 Ultra es dispara mitjançant un sensor que detecta la presència de líquid, en comptes de detectar moviment en la seva proximitat. Activa la vàlvula electrònica proporcionalment al volum d'ús, evitant descàrregues accidentals i el malbaratament de l'aigua. Seleccionat entre els deu millors productes “verds” de 2007 per la revista Architectural Record.

Més

filtre que es pot intercalar entre superfícies de vidre
Patents

S’ha patentat un filtre que es pot intercalar entre superfícies de vidre o laminar-se sobre un substrat de vidre. La seva funció és atenuar la transmissió de les longituds d'ona de radiofreqüència usades en els protocols de comunicació, prevenint la recepció no autoritzada d'informació des de fora de l’edifci (a través de finestres, portes i altres tancaments) i que prové de dispositius digitals i de xarxes sense fils.

Més

tubs de raigs catòdics
Recerca

Un equip d'investigació britànic ha estat assajant les possibilitats d'aprofitar a la indústria ceràmica un residu particularment complex de reciclar: els tubs de raigs catòdics procedents de televisors i monitors de PC. Aquest material aporta propietats fundents que resulten apropiades per a la fabricació de maons, teules o rajoles.

Més

03/2008

plaques Ddalle
Nous productes

Partint del concepte tradicional de combinar formigó a compressió amb acer a tracció, se substitueix l’acer per la fusta. El resultat són les plaques Ddalle, que poden arribar als 18 metres de llum i que a més deixen a la vista un intradós força interessant, estètica i acústicament. Van estar premiades al darrer Batimat.

Més

escuma de poliuretà
Innovació

Una empresa de components domèstics fets amb escuma de poliuretà està fent servir CO2 com a agent expansiu. Això no només elimina la necessitat d’emprar hidroclorofluorocarburs, sinó que pot ser una sortida per als residus de CO2. ¿Podria aplicar-se també a les escumes de poliuretà del mercat de la construcció?

Més

màquina per a reciclar plaques asfàltiques de coberta
Patents

S’ha patentat una màquina per a reciclar plaques asfàltiques de coberta, que classifica el residu fins quedar-se amb la part bituminosa. Amb aquest material, i mitjançant un procés de re-aglomerat aconsegueix produir rajoles de pavimentació i d’altres productes semblants.

Més